Κυπριακή Δημοκρατία
Αναθεωρητική Αρχή Προσφορών

ΧρονοδιάγραμμαΧρονοδιάγραμμα για την Άσκηση Προσφυγής στην Αναθεωρητική Αρχή Προσφορών με Αίτημα την Κήρυξη Συναφθείσας Σύμβασης ως Ανενεργού
Χρονοδιάγραμμα για την Άσκηση Προσφυγής που προηγείται της Σύναψης της Σύμβασης

Κυβερνητική Πύλη Διαδικτύου

Ασφαλές Διαδίκτυο